Privacy Policy

Business Park Rotterdam The Hague Airport is eigendom van Schiphol Real Estate B.V. Schiphol Real Estate is 100% dochter van Schiphol Group en ze houdt zich bezig met het ontwikkelen van, het beleggen in, het beheer van en de exploitatie van commercieel vastgoed op en om luchthavens. www.schiphol.nl/realestate

Uiteraard vinden wij, Schiphol Real Estate, het beschermen van jouw privacy belangrijk. In dit privacy statement bieden wij jou een transparant en toegankelijk overzicht van hoe Schiphol Real Estate met jouw persoonsgegevens omgaat. Hier lees jij onder meer welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe lang wij deze gegevens bewaren en welke rechten jij kan uitoefenen.

Wat zijn jouw rechten?

Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens

Jij hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Schiphol Real Estate over jou verwerkt. Als wij de gegevens niet direct van jou hebben gekregen dan heb jij het recht te weten van welke bron ze afkomstig zijn en een kopie hiervan te ontvangen.

Als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan jij ons vragen jouw gegevens te wijzigen. Jij kan ons ook verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik daarvan te stoppen. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking als jij deze toestemming weer intrekt, zullen wij altijd aan jouw verzoek om verwijdering voldoen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat we jouw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als we jouw persoonsgegevens nodig hebben in het kader van de veiligheid op het Business Park  of voor de Belastingdienst.

Beperking van de verwerking en recht op overdracht van jouw gegevens

Als jij vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kun jij vragen de verwerking te beperken.

Ook kun jij ons vragen om jouw digitale persoonsgegevens in een leesbare en bruikbare vorm over te dragen aan jou of aan een andere partij.

Bezwaar maken

Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan jij ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Schiphol Real Estate. Dit kan in de eerste plaats als jij het er niet mee eens bent dat Schiphol Real Estate jouw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing (bijvoorbeeld door te profileren).

In de tweede plaats kan jij bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als jij bezwaar maakt, zullen wij in beginsel de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk stoppen of beperken. Als jouw bezwaar wordt gehonoreerd, zullen wij de verwerking definitief stoppen of beperken.

Jouw verzoek en onze reactie

Heb jij een vraag, een verzoek of wil jij bezwaar maken? Stuur dan een e-mail naar onze DPO via dpo@schiphol.nl. Wij doen ons best om op tijd op jouw verzoek te reageren.

Als dat nodig is ter bevestiging van jouw identiteit, kunnen wij jou vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe te sturen. Hoe een veilige kopie gemaakt kan worden, is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs. Als jij geen kopie van jouw identiteitsbewijs wilt sturen, kun jij ook langskomen voor identificatie.

Als wij jouw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij jou vragen om jouw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat wij jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie?

Schiphol Real Estate verwerkt persoonsgegevens binnen de Europese Unie.  

Van wie is dit privacy statement en hoe kun jij ons bereiken?

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Dit privacy statement is van Schiphol Real Estate en heeft betrekking op het Business Park op Rotterdam The Hague Airport.

De contactgegevens van Schiphol Real Estate zijn:

Schipholgebouw
Evert van de Beekstraat 202
1118 CP Schiphol
Nederland

Contact opnemen met onze Data Protection Officer?

Wij hebben een Data Protection Officer (Functionaris Gegevensbescherming) voor al jouw privacy-gerelateerde vragen. De Data Protection Officer geeft ons ook advies en houdt toezicht op de naleving van de privacy wet- en regelgeving door Schiphol.

Heb jij vragen of verzoeken met betrekking tot jouw gegevens? Dan kun jij een e-mail sturen naar de Data Protection Officer via dpo@schiphol.nl of een brief sturen naar ons postadres, ter attentie van de Data Protection Officer. Geef bij jouw verzoek jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer aan ons door.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als jij niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun jij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons].

Waar vind jij de laatste versie van dit privacy statement?                    

Indien nodig, updaten wij dit privacy statement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken. De meest recente versie van het privacy statement kan jij vinden op onze website www.bprotterdamthehagueairport.nl. We raden jou aan deze regelmatig te controleren.

Deze versie is opgesteld op 6 april 2020.

Website

Welke (persoons)gegevens verwerken wij?
Schiphol Real Estate kan analytische cookies op jouw apparaat plaatsen. Wil jij daar meer over weten? Lees dan ons cookie-statement.

Contact met Schiphol Real Estate

Welke (persoons)gegevens verwerken wij?
Via de telefoon, e-mail en de website van het Business Park Rotterdam The Hague Airport kun jij contact opnemen met Schiphol Real Estate. Afhankelijk van de vraag die jij aan Schiphol Real Estate stelt, kunnen wij daarbij vragen om jouw huurgegevens.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Schiphol Real Estate zal de door jou gedeelde gegevens alleen gebruiken om jouw vraag te beantwoorden. Schiphol Real Estate heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw gegevens.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens? 
Wij slaan jouw vragen op in ons CRM-systeem. Zodra het contact tussen jou en Schiphol Real Estate is geëindigd zullen we de ontvangen vragen/opmerkingen verwijderen.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Als jouw vraag of opmerkingen alleen kan worden beantwoord door een andere partij, zullen wij jouw doorverwijzen naar de betreffende partij. Wij zullen jouw gegevens nooit zelf doorgeven.

Relatie van Schiphol Real Estate

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Schiphol Real Estate onderhoudt op allerlei terreinen relaties met vertegenwoordigers van bedrijven. Van deze vertegenwoordigers slaan wij in de regel de volgende contactgegevens op: voor- en achternaam, functie, e-mailadres en telefoonnummer. Ook slaan wij onder omstandigheden andere contactgegevens of jouw voorkeuren op.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Soms bestaat er een overeenkomst tussen het bedrijf waarvoor jij werkt en Schiphol Real Estate. In dat geval verwerken wij jouw gegevens in de eerste plaats om uitvoering te kunnen geven aan deze overeenkomst.

Niet met (de werkgevers van) al onze relaties hebben wij een overeenkomst. Aan al onze relaties, ongeacht of wij daarmee een overeenkomst hebben, sturen wij af en toe een uitnodiging om deel te nemen aan een evenement op het Business Park van Rotterdam The Hague Airport en/of een nieuwsbrief. Jouw persoonsgegevens gebruiken wij daarvoor. Voor het verwerken van de persoonsgegevens van onze relaties hebben wij een gerechtvaardigd belang. Mocht jij de nieuwsbrief niet willen ontvangen, dan kan jij jezelf daarvoor afmelden.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
De gegevens van Schiphol Real Estate worden regelmatig gecontroleerd op actualiteit. Als blijkt dat de gegevens niet meer kloppen, worden deze verwijderd of aangepast.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Jouw gegevens delen wij binnen Schiphol Real Estate.

Huurders  

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Voor het onderhouden van contact met medewerkers van onze huurders, potentiële huurders en partijen met wie wij samenwerken, verwerken wij hun voor- en achternaam, functie, e-mailadres en telefoonnummer. 

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens? 
Wij verhuren en beheren bedrijfs- en kantoorruimte op de luchthaven. De persoonsgegevens van de medewerkers van de partijen met wie we een (huur)overeenkomst hebben, verwerken we ter uitvoering van de (huur)overeenkomst (onder andere in het kader van het (plannen van) onderhoud, het doen van bezichtigingen en overnames). Bij het verwerken van de persoonsgegevens van de medewerkers met wie we (nog) geen overeenkomst hebben, hebben wij een gerechtvaardigd belang. 

Hoelang bewaren wij jouw gegevens? 
Hoelang we jouw gegevens bewaren, hangt af van de duur van de overeenkomst die is gesloten met Schiphol. Als die overeenkomst eindigt en we hebben jouw gegevens niet om andere redenen nodig, verwijderen wij die.  

Met wie delen wij jouw gegevens? 
Jouw gegevens kunnen we indien nodig delen met onderhoudspartijen en onze partner Fortus voor operationeel technisch onderhoud.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Schiphol Real Estate B.V.